Skolbibliotek – redovisning av Mediapoolens enkät

Skolbibliotek – redovisning av Mediapoolens enkät

Mediapoolens skolbiblioteksportal skall utgöra ett stöd för skolor både med och utan skolbibliotek. För att få vägledning i vad som skolorna efterfrågar och behöver ställde vi ett antal frågor till rektorerna i våra medlemskommuner.

Svarsfrekvensen var låg och de rektorer som svarade har alla tillgodosett tillgången till skolbibliotek i någon omfattning. Bland de som svarade finns Varekils skola på Orust och samtliga skolor i Grästorps kommun, som alla har tillgång till skolbibliotek som är öppet under hela skoldagen. Utan att dra allt för långtgående slutsatser kan man kan konstatera att både Orust och Grästorp återfinns bland de tio bästa skolkommunerna i Lärarförbundets ranking för 2017.

Av de svar vi fick in kan man konstatera att det finns en samsyn när det gäller ett skolbiblioteks viktigaste uppgifter – det är skolbibliotekets läsfrämjande uppdrag som står i fokus. Rektorerna vill att biblioteket ska vara en naturlig del i undervisningen när det gäller ge råd och stöd vid val av litteratur och man vill dessutom att biblioteket skall kunna erbjuda ljud- och e-böcker tillsammans med andra digitala resurser.  Det ligger väl i linje med vad såväl skollag som bibliotekslag föreskriver, där det bland annat står alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek vars verksamhet skall integreras i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.

När det gäller kompetensutveckling och kursverksamhet i informationssökning och källkritik är bilden mer splittrad. En del anser att det är en viktig uppgift som åligger skolbiblioteket, medan andra rankar det med lägst angelägenhetsdrag. Även om det inte heller här går att dra några signifikanta slutsatser verkar tillgång till skolbibliotekarie spela roll.

Mediapoolen har i uppdrag att vara en stödjande resurs för skolbiblioteken i våra medlemskommuner och vi kan vara behjälpliga med allt från uppbyggnad av skolbibliotek till att erbjuda digitala skolbibliotekstjänster till skolans lärare och elever.

 

 

 

 

Foto Glenn Carstens-Peters on Unsplash
Färdigheter

Upplagt på

2017-10-06