kvalitetsgranskning av skolbiblioteket på grundskolans mellanstadieår!

,
kvalitetsgranskning av skolbiblioteket på grundskolans mellanstadieår!

Skolinspektionen startar kvalitetsgranskning av skolbibliotek, där ingår intervjuer med elever, lärare, skolbibliotekarier och rektorer samt besök på skolbibliotek och dokumentstudier.  I juni 2018 ska resultaten från granskningen publiceras. 

Inom kort påbörjar Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av skolbibliotek. Syftet är att granska om och hur skolan använder skolbiblioteket som pedagogisk resurs för att främja elevers lärande.

Den nya granskningen riktar sig enbart mot skolbiblioteken. Den avser grundskolans mellanstadieår och omfattar ett tjugotal skolor. Frågorna som ska belysas är i vilken utsträckning rektor tar ansvar för en väl fungerande samverkan mellan skolbibliotek och lärare samt i vilken utsträckning skolan använder skolbiblioteket som en integrerad del i den pedagogiska verksamheten.

I granskningen ingår intervjuer med elever, lärare, skolbibliotekarier och rektorer. Besök på skolbibliotek och dokumentstudier ingår också i granskningen. I juni 2018 ska resultaten från granskningen publiceras.

Vi välkomnar granskningen och hoppas att det blir mer än iakttagelse på en verklighet som är känt även idag att  Kommunerna bryter mot kravet på skolbibliotek!

Alla barn har enligt lagen rätt till ett bemannat skolbibliotek. Trots det saknar alla barn bibliotek i 86 kommuners skolor!  

Hälften av Cirka 1,3 miljoner barn som påbörjat höstterminen 2017 i Sverige, saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek. 

Färdigheter

Upplagt på

2017-09-09