Barns och ungas kulturvanor

, , ,
Barns och ungas kulturvanor

På uppdrag av regeringen genomför Myndigheten för kulturanalys undersökningar som ligger till grund för den svenska kulturpolitikens utformning. Varje år genomför SOM-institutet enkätundersökningar av den svenska befolkningens kulturvanor och med hjälp av det materialet har Kulturanalys sammanställt rapporten, Kulturvanor -socioekonomiska analyser och tidstrender, där deltagarnas åldrar är 16-85 år. Under 2016 och 2017 har man även för första gången undersökt vad barn och unga i årskurs 5, 8 och gymnasiets årskurs 2 gör på sin fritid. Resultatet presenteras nu i rapporten Barn och ungas kulturaktiviteter.

Det är glädjande att läsa att kulturdeltagandet på fritiden bland barn och unga är högt 🙂
Biobesök är den vanligaste besöksaktiviteten och att titta på kortfilm/videoklipp; något som de flesta gör dagligen; är den vanligaste kulturaktiviteten.När det gäller eget utövande fotograferar omkring 80 procent på sin fritid, över 60 procent målar/ritar eller sjunger/rappar. Mer än 75 procent spelar också mobilspel eller tv-/datorspel. Undersökningen visar att flickor, generellt sett, läser mer än pojkar. 91 procent av barnen i årskurs 5 hade läst minst en bok senaste halvåret och lite mer än 60 procent av barnen i årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2 hade läst skönlitteratur och faktalitteratur. När man ser till andelen som inte läst böcker under det senaste halvåret var denna endast 9 procent i årskurs 5, 37 procent i årskurs 8, och 35 procent i gymnasiets årskurs 2.
Lite anmärkningsvärt är ändå att läsvanorna minkar i takt med att barnen blir äldre. Men skulle man kunna få fler unga att läsa via film, med tanke på att det är den vanligaste kulturaktiviteten bland unga? För visst finns det likheter mellan böcker och film! Kärnan är ju ändå densamma -berättelsen 🙂  

När det gäller rapporten för vuxnas kulturvanor visar den att kvinnor är mer kulturaktiva än män. Likaså visar undersökningen av barn och unga kulturvanor att flickor deltar i kulturaktiviteter i högre utsträckning än pojkar. Vidare visar de båda rapporterna att kvinnor och flickor läser mer skönlitteratur och besöker bibliotek i större utsträckning än män och pojkar.
För övrigt är den mest vanliga kulturaktiviteten bland den vuxna befolkningen att lyssna på musik, följt av att se på film, läsa bok samt fotografera eller filma.
Den yngre delen av befolkningen, 16-29 år, är mer aktiva än de äldre när det gäller online-aktiviteter, och då tittar man främst på film och TV-serier.

Enligt de kulturpolitiska målen ska kulturpolitiken bland annat främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Barns och ungas rätt till kultur ska särskilt uppmärksammas. Alla ska kunna delta i kulturlivet (så står det också i de kulturpolitiska målen). I rapporten skriver man att fortsatta diskussioner om digitaliseringens möjligheter, begränsningar och vilka åtgärder som krävs för att skillnaderna mellan stad och landsbygd ska minska.

Digitaliseringen öppnar upp för mer kultur för fler, helt enkelt. Så mer fiber och bredband åt folket!

För att inte tala om ett digitalt skolbibliotek… 🙂

 

 

Färdigheter

, , ,

Upplagt på

2017-11-09