Välj en sida

Conrad och de 17 tjejernaI den här filmen får vi möta Conrad som är 12 år och går sjätte årskursen i en dansskola. Conrad blev till en början osäker på vad han ville när han förstod att han skulle bli ensam kille i klassen, men efter ett tag insåg han att det viktigaste i livet är att göra det man själv vill. Nu övar Conrad dans på en dansskola tillsammans med 17 tjejer som är hans klasskamrater.

Conrad gillar att dansa och att uttrycka sina känslor genom dansen. Till en början var många killar emot Conrads val och tyckte att han var lite konstig som dansar balett. Då fick Conrad stort stöd av tjejerna i klassen som stod på hans sida och försvarade hans åsikter. Och visst stämmer det som Conrad säger:
”Man ska göra det man vill och inte det som andra vill”.

Fortsatt arbete
Efter filmen passar det utmärkt med en diskussion, men för att alla ska komma till tals kan det vara bra att dela in klassen i mindre grupper. Varje grupp kan få några frågeställningar på ett papper för att lättare hålla fokus i diskussionen. Exempel på frågor att diskutera hittar du här:

  • Vad är glädje för dig?
  • Känner du till någon som gör precis som han/hon vill?
  • Varför är det viktigt att lyssna på sina känslor?
  • Hur kan vi tänka/göra för att våga följa sitt hjärta som Conrad?
  • Varför kan det ibland vara så svårt att följa sina drömmar?

Efter diskussionen är det trevligt att samla klassen igen och låta en eller ett par elever från varje grupp berätta vad gruppen gemensamt kommit fram till.

En passande skrivövning kan utgå från filmen med frågor om att våga uppfylla sin dröm. Vilka drömmar har barnen i klassen? Hur ska man göra för att drömmarna ska bli sanna? Berätta gärna vad du själv hade för drömmar som barn och låt därefter barnen skriva ned en text med rubriken ”Mina drömmar”.

Koppling till läroplanen

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.