Välj en sida

Rättens riddareI den här filmen får vi träffa Erika och Valter som är bästa kompisar, trots att de är en tjej och en kille. Både Erika och Valter har varit med om att vuxna behandlar tjejer och killar olika trots att det är förbjudet att göra det. Valter berättar att tjejerna på hans fritids fick baka, medan han och de andra killarna inte gavs den möjligheten. Genom att säga ifrån och visa fritidspersonalen att de tyckte att detta var felaktigt fick de till en förändring.

I programmet förvandlas programledaren Hulda till Rättens riddare, en superhjälte, som ställer frågor som får oss att reflektera kring hur flickor och pojkar behandlas. Berättelserna är påhittade, men inspirerade av anmälningar om könsdiskriminering som kommit in till JämO och Skolverkets Barn- och elevombud.

 

Fortsatt arbete
Efter filmen lät jag barnen i klassen diskutera filmens innehåll med sin ”pratkompis” under några minuter. Därefter lyfte jag följande frågor, som barnen genom handuppräckning fick diskutera kring:

  • Finns det killiga och tjejiga lekar?
  • Kan du leka vilka lekar du vill?
  • Har du varit med om att flickorna och pojkarna på skolan behandlas olika?
  • Vad ska du göra ifall du upplever olikheter?

Vi diskuterade frågorna och barnen hade många synpunkter och erfarenheter då de tyckte sig kunna se olikheter kring hur tjejer och killar behandlas olika i samhället. Något barn nämnde leksakskataloger och tyckte sig kunna se flickor främst bland dockor och leksaksspisar, medan pojkarna mer lekte med svärd och bilar. Ett annat barn associerade till reklam.

Följande vecka på skolan delades barnen in i så kallade lekgrupper. I varje grupp, som bestod av både flickor och pojkar, fick ett av barnen bestämma rastaktivitet åt gången. Inne i klassrummet  hade vi tillsammans sammanställt en lång lista på möjliga aktiviteter, så att de barn som hade svårt att välja fick tips på lekar. På detta vis blev det möjligt för alla, oavsett kön, att prova på olika lekar. Barnen hoppade hopprep, spelade kula, lekte kull, gungade, hoppade hage, lekte king och mycket, mycket mer.

 

Koppling till läroplanen
Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 1–3:

  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.