Välj en sida

är det sant_blogg

Är allt som sägs och skrivs sant? Vi kommer i kontakt med mer information än någonsin, samtidigt som det blir svårare att avgöra om informationen är trovärdig eller inte.

Detta nyhetsprogram ger eleverna möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt genom ett antal nyhetsinslag som spelas upp. Det ges olika exempel på när det finns anledning att ifrågasätta viss information, samt vad som kan vara bra att tänka på.

Ett sätt att undersöka informationens giltighet är att försöka hitta olika källor som berättar om en viss nyhet, eller delar viss information. Det går också att ställa sig frågan om den som sprider informationen har något att vinna på att just denna information sprids. Genomgående lär sig eleverna att vara kritiska mot den information de kommer i kontakt med.

 

Inledande arbete
Som introduktion till filmen Är det sant? Källkritik samtalade vi om medievanor i min klass. Jag frågade barnen vilka medier de tar del av och vi gjorde en gemensam tankekarta på whiteboarden med ordet medievanor i centrum. Vi pratade om TV, radio, tidningar och internet. Avslutningsvis diskuterade och resonerade vi kring följande frågeställningar:

 • Vad innebär källkritik?
 • Hur kan jag vara källkritisk?
 • Är allt jag hör, ser och läser sant?
 • Hur ska jag ta reda på om det är sant?
 • Vilka källor är mest trovärdiga?

Vidare läste vi texten Superundersökarna som har skrivits av Åsa Kronkvist för Skolverket. Det här är en publikation som lägger grunden för ett kritiskt förhållningssätt till Internet. Texten kan med fördel delas in och läsas i kortare avsnitt och avslutas med diskussion i antingen mindre grupper eller i helklass. Efter att vi läst texten tillsammans tittade vi på filmen Är det sant? Källkritik. 

 

Fortsatt arbete
Efter filmen Är det sant? Källkritik har barnen i min klass övat på att själva vara superundersökare. Jag frågade barnen vad de ville undersöka och återkopplade till berättelsen Superundersökarna där huvudpersonen Emma undersöker spindlar. Därefter gjorde barnen upp en plan och formulerade vad de ville undersöka. För att komma fram till svar på sina frågor fick de öva på att använda sig av flera olika källor. Jag tipsade dem om att:

 • undersöka själva,
 • fråga experter inom området,
 • fotografera,
 • filma,
 • läsa tidningar och böcker,
 • besöka internet.

Under arbetets gång är det viktigt att påminna barnen om att allt som skrivs på internet inte behöver vara sanning. De måste därför vara kritiska mot all information och ifrågasätta den, så som detektiver arbetar. Först då blir man en riktig superundersökare. Nedan frågor kan vara användbara i jakten på sann information.

VEM (står bakom informationen)?

VAD (är det egentligen som sägs)?

NÄR (är informationen publicerad)?

VARFÖR (finns informationen just där)?

HUR (hittade du till denna information/sajt)?

 

Koppling till läroplanen

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4–6:

 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.