Välj en sida

Handling och förslag på arbete
Våra musikinstrument är en serie musikprogram för barn som presenterar nio olika musikinstrument.

I varje program presenteras ett instrument och i vilka musikaliska sammanhang det kan förekomma.

Att arbeta med musik är roligt och ofta mycket uppskattat i de lägre åldrarna. När man läser om musikämnet i läroplanen är det mycket som ska rymmas inom ämnet, men det finns dock inte så mycket tid per vecka som ska ägnas åt musik.

Denna termin har vi på den skola där jag arbetar därför kommit överens om att tillsammans skapa en musikvecka på skolan. På detta vis kunde vi fokusera mer på ämnet och tillsammans inspirera varandra.

Filmserien Våra musikinstrument var ett inslag i vårt musiktema och varvades med flera andra spännande moment.

Vi började med att undersöka vilka instrument som barnen i varje klass kände till och sammanställde dessa i en lång lista. Några barn från varje klass tog med sig ett eget instrument hemifrån och spelade för de andra barnen på skolan. Detta gjorde att många blev imponerade och inspirerade till att börja spela ett eget instrument.

Under veckan skapade alla barn på skolan ett eget instrument med återvinningsmaterial. Vi utgick från skriften Vi gör musik, som tagits fram av Linköpings universitet. I skriften finns många förslag på hur olika instrument kan tillverkas på ett enkelt sätt. Barnen skapade trummor, marackas, flöjter och gitarrer.

En av dagarna satte vi samman en skolsång utifrån melodin Du käre lille snickerbo. Samtliga klasser på skolan fick i uppdrag att skriva om varsin vers. Mina elever delades in i grupper om tre och skrev tillsammans förslag på olika verser. För att komma fram till en gemensam vers röstade vi. Den sista dagen på musikveckan framförde respektive klass sin vers som ackompanjerades av musikinstrumenten som barnen byggt under veckan.

För att enklare komma ihåg instrumenten som tas upp i musikrprogrammet Våra musikinstrument, tittade vi på Konserthusets webbsida. Där kunde vi lära känna instrumenten ytterligare genom bild och faktabeskrivning. På samma sida kunde vi även ta del av konserter och få en förståelse för hur instrumenten låter och kan användas tillsammmans för att skapa vacker musik.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Ämnet musik ska innehålla följande centrala innehåll i år 1-3:

  •  Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  • Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  • Olika instrument från grupperna blås­, sträng­, tangent­ och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut.