Välj en sida

Handling
Den här filmen baseras på James Baldwins tankar om hur det är att leva som afroamerikan i USA. Baldwin var en afroamerikansk författare, föreläsare och medborgarrättsaktivist, som dog 1987. Hans mål var att upplysa medborgare om viktiga samhällsfrågor.

Tack vare Raoul Pecks dokumentär ”I am not your negro”, som skildrar James Baldwin så får vi veta mer om afroamerikanernas ställning i dagens USA.

Baldwin hade mer eller mindre glömts bort, men har kommit att aktualiserats igen tack vare Raoul Peck. Med utgångspunkt i Baldwins anteckningar som var tänkta att bli en bok över det amerikanska samhället, sattes denna film ihop 30 år efter Baldwins bortgång.

Baldwins tänkta krönika skulle handla om sina tre vänner, som mördats för att de stod i fronten för den svarta medborgarrättsrörelsen. Dessa kompisar var Martin Luther King, Malcolm X och Medtar Evers. De tre ledarna för den svarta medborgarrättsrörelsen blev samtliga mördade under en femårsperiod mellan 1963 och 1968.

I filmen görs återkommande  kopplingar mellan afroamerikanernas kamp mot diskriminering under 50-och 60-talen med dagens samhällsvåld. Trots att boken började skrivas för nästan 50 år sedan, så skulle den lika gärna kunnat ha skrivits idag.

Filmen vann publikens pris i Toronto filmfestival och nominerades till en Oscar för bästa utländska film.

Förslag på fortsatt arbete
Att arbeta med mänskliga rättigheter är en stor del av skolans uppdrag och förutom filmer och diskussioner kan det vara lämpligt att göra några övningar inom området. Som lärare kan det ibland vara svårt att hitta nya övningar i undervisningen, men med hjälp av utbildningsmaterialet MR-dilemman blir det enklare.

”Målsättningen med MR-dilemman är att ge lärare redskap att inkludera diskussioner kring mänskliga rättigheter i under- visningen. Vi har strävat efter att utforma övningarna på ett sätt som gör det enkelt för läraren att utan stora förberedelser använda materialets övningar i den ordinarie undervisningen. För att vägleda dig som lärare i valet av övningar har vi valt att markera övningarna utifrån tre nivåer”.

Övningarna innehåller diskussionsövningar, värderingsövningar, problemlösande övningar, undersökande övningar och rollspel.

Rädda barnen har även de tagit fram ett värdefullt material kring barns rättigheter. Tanken är att materialet ska öka kunskapen om barnkonventionen och alla barns lika värde och rätten att utrycka sin mening. Liksom utbildningsmaterialet MR-dilemman är även detta material sammanställt för att engagera och stärka eleverna att uttrycka sina tankar och åsikter.

Rädda barnen har tillsammans med SOS barnbyar, Ecpat, Bris, Childhood, Barnombudsmannen, Plan och Unicef tagit fram pedagogiska material om barns rättigheter som ligger under sidan lyssna.nu. Här finns värderingsövningar, filmer, texter och uppgifter som kan användas som de är eller kombineras.

Koppling till läroplanen
Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

  • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  • Demokratiska fri­ och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demo­ kratiska rättigheter och skyldigheter.