Välj en sida

Handling
Oscarsbelönade Snowden skildrar händelserna som ledde fram till att den CIA-anställde Edward Snowden blev en av världens mest jagade män.

Tusentals sekretessbelagda CIA-dokument avslöjandes för The Guardian och The Washington Post, som kunde avslöja att USA och Storbritannien bedrev topphemlig övervakning av privatpersoner, politiker och företag i hela världen.

Snowden läckte även dokument som avslöjade att USA och Storbritannien ägnade sig åt hackingattacker mot datorer världen över.

Edward Snowden föddes 1983 i North Carolina, USA. Som 22 åring började han arbeta inom NSA, National Security Agency. År 2013 avslöjade Snowden topphemliga dokument som bevisade att USA avlyssnade människor i landet, både via mejl och telefonsamtal. Han gav bort alla bevis till tidningarna The Guardian och The Washington Post,

Innan avslöjandet skulle komma ut i medierna flydde Snowden till Ryssland för att inte dömas till fängelse i USA.

2014 fick Edward Snowden det så kallade alternativa nobelpriset, som kallas Livelihood Award. Snowden tilldelades Right Livelihood-priset  för att ha avslöjat en statlig övervakning av oanad omfattning.

Förslag på fortsatt arbete
Efter filmen kan diskussioner utifrån nedanstående frågor vara intressant:

 1. I USA anklagas Snowden för spionage, samt stöld av statlig egendom. Vilken grund vilar dessa anklagelserna på?
 2. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att bedriva ett massövervakningsprojekt?
 3. Vissa menar att Edward Snowden är en av de mest betydelsefulla personerna i kampen för ett öppet och fritt internet. Hur tänker du om detta?
 4. Vissa menar att rättigheter ska vara både kollektiva och individuella. Dessa rättigheter ska skyddas av regeringar, inte tas av regeringar. Hur ser du på dessa påståenden?
 5. Hur ser du på att Snowden åtalas för att ha avslöjat kränkningar av de mänskliga rättigheterna? Rätt eller fel?
 6. Gjorde Snowden rätt eller fel som läckte ut dokumenten till massmedierna?

Uppmuntra gärna eleverna att fortsätta läsa om Edward Snowden på egen hand för att få en tydligare bild av situationen och därmed skapa sin egen bild av vad som skett. Tacktalet som Edward Snowden höll efter att ha tilldelats Livelihood Award priset finns att ta del av här.

Koppling till läroplan

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 7–9:

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av om­ världen. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och kommunikation via elektroniska medier.
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barn­ konventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • Demokratiska fri­ och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demo­ kratiska rättigheter och skyldigheter.


Ämnet samhällsvetenskap inom gymnasieskolan ska innehålla följande:
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse för frågor om arbetsliv, resurser och hållbar utveckling.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.

 • Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
 • Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.