Välj en sida

Handling
På 1980-talet kom de första mobiltelefonerna, som vägde upp mot fyra kilo. Utveckligen har gått snabbt framåt och idag finns det fler mobilabonnemang än vad det finns invånare i Sverige. Mobiltelefonerna används privat, i skolan och på arbetet.

Mobilvett innebär att man visar hänsyn till sin omgivning och att man inte utsätter sig själv eller någon annan för fara.

Telefonen kan vara en fara i trafiken om man exempelvis går på gatan och samtidigt sms:ar. Dessa olyckor ökar frekvent i Sverige.

Mobilvett handlar även om hur telefonen används i sammanhang med andra människor. När man ska umgås med människor är det bra att lägga sin mobil åt sidan, för att inte uppfattas som nonchalant eller störande. I japan är det exempelvis förbjudet att ha en ringande telefon i tunnelbanan.

Mobiletikett handlar bland annat om att:

  • ringa tillbaka ifall någon har försökt att nå dig
  • aldrig läsa på telefonen vid bilkörning eller i trafikerade miljöer
  • visa hänsyn till de i sin närhet. att högt prat i telefon kan upplevas stötande

2007 kom det ett tillägg i skollagen som innebar att rektorer och lärare får ta ifrån elever föremål som anses vara störande. Olika skolor har olika regler vad gäller mobiltelefoner. Vissa skolor har total mobilförbud, medan andra tillåter mobiler för exempelvis musiklyssnande under vissa lektioner.

Förslag på fortsatt arbete
Som förare i trafiken är man alltid skyldig att köra på ett tryggt och säkert sätt för att förhindra skador på sig själv och andra människor. Efter att filmen spelades in har det kommit ett tillägg till reglerna för hur vi ska hantera mobiltelefoner. På trafikverkets webbsida kan ni ta del av tillägget om mobiltelefoni i trafiken.

I filmen diskuterades mobilvett och eftersom det inte finns några nedskrivna regler är det intressant att ha en diskussion om hur klassen ser på detta. Kanske kan ni tillsammans skriva ned en lista på mobilvett, som eleverna enklare kan referera till efter skoltid då mobiltelefonerna används.

Som vi såg i filmen har skolor olika regler vad gäller användning av mobiltelefoner under lektionstid. Vissa skolor har total förbud medan andra skolor tillåter att varje enskild lärare gör ett val som passar för målgruppen och undervisningen.

Diskutera gärna följande frågor i klassen:

  • I vilka sammanhang borde man få ha mobiltelefoner på lektionstid?
  • Vilka argument kommer ni fram till för att mobilanvändning skulle gynna lärande?
  • Finns det nackdelar med att införa mobilanvändning under lektionstid?


Koppling till läroplanen
Alla elever ska ha en utbildning som präglas av trygghet och studiero. Lärare och elever ska arbeta förebyggande för att studiemiljön ska vara god. Ibland är inte det tillräckligt – då kan skolan behöva vidta någon av de disciplinära åtgärder som finns i skollagen. Rektorn har en skyldighet att ta fram egna ordningsregler på skolan som exempelvis kan innehålla förbud mot att använda mobiltelefoner under lektionstid.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll årskurs 1–3:

  • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.