Välj en sida

Jag ville va doms kompisHandling
På ett fritidshem i Fittja får vi följa barns vardag efter skolan. Här får vi ta del av barnens relationer, hur nya bekantskaper skapas och hur gamla förändras. Egenskaper som ledarförmåga lyser igenom och rädslan för att göra fel.

En utåtagerande elev resonerar kring varför de fysiska slagen tar överhand, när han egentligen bara vill vara en bra kompis. Att vistas långa dagar bland jämnåriga ställer stora krav på barnets sociala förmåga.

 • Hur går det till när barn skapar relationer?
 • Hur går det till när barn utesluter varandra?
 • Vem får vara med och vilka barn utesluts?

Förslag på fortsatt arbete
Att se på film som handlar om jämnåriga  barn är oftast intressant och berikande. Och att kunna stanna upp i filmen och diskutera specifika händelser brukar vara givande och leda till att många vill dela med sig av egna erfarenheter och tankar.

De flesta har säkert upplevt att ett barn fysiskt ger sig på ett annat barn utan anledning. Men varför? Diskutera detta med barnen i klassen och låt de som vill dela med sig av egna erfarenheter göra det (ibland kan denna diskussion bli enklare om barnen inte behöver nämna de inblandades namn).

Låt därefter eleverna, i grupper om cirka fyra, sätta samman en tänkt (eller upplevd) händelse från fritids. De kan fritt bestämma handling, det viktiga är den sociala samvaron mellan barn. Det kan handla om mellanmålet, leken i skogen eller legobyggandet i byggrummet.

Mina elever brukar älska att visa upp sina pjäser för varandra i helklass, men om eleverna tycker att det blir pinsamt eller jobbigt så passar det lika bra i halvklass.

Avhandlingsstudien Skickliga lärares relationsarbete viktigt för eleverna är intressant att ta del av. Den handlar just om mötet mellan elever och lärare och betonar hur framgångsrika lärare löser svåra situationer i skolan genom att improvisera. Dessutom tar de huvudansvaret för relationen till eleven.

Koppling till läroplanen

Skolans mål är att varje elev:

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.Alla som arbetar i skolan ska:
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.