Välj en sida

Bibelhistorier - skapelseberättelsenHandling
Bibeln är en helig bok för kristna och judar och den är uppdelad i nya och gamla testamentet. Judarna läser gamla testamentet och de kristna tar del av båda delarna.

Först var allt tomt på jorden och det började blåsa. Gud skapade jorden. Första dagen var allt mörkt och därför skapade Gud ljuset. Andra dagen skapade Gud himlen och den tredje dagen skapade Gud hav och land, samt träd och gräs.

Den fjärde dagen skapade Gud dag och natt, med en måne och en sol. På så vis fick vi människor enklare att hålla ordning på traditioner och högtider.

Den femte dagen sa Gud att haven skulle fyllas med varelser som fiskar av alla de slag och i himlen skulle fåglar flyga.

Den sjätte dagen sa Gud att det ska finnas djur även på land i flera olika arter. Allt som finns på jorden ska tas om hand av människan och skapas i min avbild, sa Gud innan han skapade Adam och Eva.

På sjunde dagen vilade Gud och välsignade dagen och gjorde den helig. Gud sa att även människan skulle vila på söndagar. Edens trädgård skapades för att alla skulle njuta av växtlighet och goda frukter. Människorna fick äta av samtliga fruktträd i Edens trädgård, utom ett; Kunskapens träd. Ifall de skulle äta frukt av det trädet skulle de dö.

En dag när Adam och Eva vandrade i trädgården stötte de på en orm som ville få dem att äta frukt från just det trädet. Ormen lurade människorna att smaka och Gud blev besviken på både ormen och människorna. Gud straffade människorna med att de inte längre fick tillbringa sin tid i Edens trädgård och de fick leva ett hårt liv utanför.

Förslag på fortsatt arbete
Just nu pågår ett Religionstema i min klass och efter att barnen fått en genomgång i kristendomen passade det bra att visa den här filmen.

Vi inledde med att prata om kristendomens heliga symbol, heliga byggnad och heliga skrift. Många barn var intresserade och nyfikna på vad som står i bibeln och i samband med det passade det utmärt att visa en bibelhistoria, såsom skapelseberättelsen.

Efter filmen diskuterade vi även teorin om Big Bang, för att barnen skulle serveras två olika sätt att se på jordens skapelse.

Efter film och diskussion delade jag in barnen i grupper om fyra och bad dem öva på att dramatisera skapelseberättelsen. Mina elever tycker om drama och jag använder det regelbundet som ett verktyg, för att därigenom öka barnens förståelse för det aktuella ämnet.

När samtliga grupper kände sig färdiga, visade de upp sina pjäser för varandra. Utifrån barnens önskemål fick de även låna kläder från utklädningslådan, för att göra framträdandet extra intressant.

Koppling till läroplanen
I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunska­ per om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll, i årskurs 1–3:

  • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och juden­ dom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4–6:
  • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristen­ domen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  • Begreppen religion och livsåskådning.