Välj en sida

Kompissatelliten - Om vänskap och svekHandling
Kompissatelliten är en programserie som tar upp viktiga frågor för barn mellan 6-9 år. I påhittade sagor, som barnen själva har komponerat ihop, möter vi kompisrelaterade problem.

Problemen iscensätts, samtidigt som barnet som har arbetat fram det specifika kompisproblemet läser upp handlingen, så att vi som tittare får se och höra problemet.

I serien finns sammanlagt tio olika avsnitt, som vardera är ca 8 minuter långa.

I det aktuella avsnittet får vi tänka och fundera lite extra på hur man är en bra kompis. En bra kompis måste se alla vänner i sin omgivning och bjuda in till lek, menar Jonathan som medverkar i programmet.

  • Inte sällan händer det av barn blir lämnade av sina kompisar, men vad gör du om du blir sviken?
  • Vad gör du om bästisen vill leka med någon annan?
  • Hur är en dålig kompis?
  • Är det någon som kan dela med sig av sina egna erfareheter?
  • Känner du en riktigt bra kompis? Vilka egenskaper har hen?


Förslag på vidare arbete
Försök att återknyta till barnens egna erfarenheter efter att ni tagit del av ett avsnitt. Ibland kan det vara svårt att muntligt förmedla sina känslor, och då kan barnen istället skriva ned sina tankar.

Till det aktuella avsnittet passar det bra att fokusera på hur en bra kompis är mot andra. Låt dina elever välja ut en kompis att beskriva. Varför är just den här kompisen bra? Vilka egenskaper gör honom/henne till en bra kompis? Låt dem även nämna exempel då kompisen varit extra bra i kompisrollen.

Du kan även låta eleverna skriva ned egna kompisproblem, precis som barnen gör i Kompissatelliten. Har du möjlighet kan ni även animera bilderna och göra små filmer om problemen. Med hjälp av appen Toontastic kan ni skapa animerade filmer. Därefter kan eleverna försöka lösa problemen som tas upp, i en muntlig diskussion.

Koppling till läroplanen
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell lägg­ ning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).