Välj en sida

regretHandling
Fysiska och psykiska övergrepp är för många ungdomar en mörk vardag. Skoldagar fylls med förolämpningar och kränkningar och en känsla av att ingen verkar se, eller ingripa, är tyvärr den verklighet många ungdomar får uppleva.

Den här filmen vill skildra just detta och ligga som grund för vidare diskussion bland unga. Filmen handlar om killarna David och Jochem, som går i samma klass. Jochem utsätts för mobbning av några klasskamrater.

Detta har blivit vardag för de flesta som ser och hör vad som försiggår. Inte ens klassläraren reagerar på de rådande trakasserierna, utan tillåter sig att tro att allt bara sker på allas lika villkor.

Det är först när det börjar gå alldeles för långt som klasskamraten David börjar bry sig om Jochem. David är en av de populära killarna i klassen med ett stort socialt nätverk. Davids engagemang blir tråkigt nog början till en rad katastrofer och filmen slutar med att Jochem begått självmord.

Den här filmen har vunnit flera utmärkelser, som bästa film på BUFF 2014 och EFA Young Audience Award 2014. Regret! är baserad på Cary Slees bästsäljande roman Spij.

Förslag på forsatt arbete
Mobbning och social utfrysning förekommer på flera olika ställen där barn och ungdomar vistas. Det är därför viktigt att titta på filmer som Regret! tillsammans med eleverna och därefter lyfta några utvalda frågor för att få igång en viktig och betydelsefull diskussion. Skolan, omklädningsrummet eller simhallen är några av platserna där mobbning ofta existerar, men de sociala maktrelationerna mellan oss människor gör att det ibland blir svårt att se vilket ansvar varje enskild människa har.

Förslag på diskussionsfrågor:

 • Hur går man tillväga för att förhindra eller sätta stopp för en mobbningsituation?
 • Hur tycker du att ungdomarna skulle agerat i filmen?
 • Vems ansvar är det att sätta stopp för mobbningen?

Jochems mamma ville kontakta klassläraren och rektorn när hon fick veta att Jochem blivit misshandlad. Jochem förbjöd henne att ta kontakt med skolan.

 • Hur tycker du att mamman skulle agerat?
 • Gjorde hon rätt som lyssnade på Jochem?
 • Vilket ansvar har närstående i liknande situationer?

En stor del av mobbningen handlar om att kritisera Jochems övervikt. Han får många kommentarer i omklädningsrummet och vid skollunchen. Klasskamraterna är väldigt fixerade vid Jochems kropp.

 • Vad tror du att fixeringen vid övervikt beror på?
 • Varför reagerar klasskamraterna på det här viset?

Koppling till läroplanen

Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

Alla som arbetar i skolan ska

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.
Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9:
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av om­ världen. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barn­ konventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.