Välj en sida

nej-tackHandling
Med ett projektbidrag från folkhälsokommittén har Inventum, som är en ungdomsförening, arbetat fram kortfilmen ”Nej tack!”

Filmen har fokus på ungdomar, alkohol och respekt och den tänkta målgruppen är ungdomar. En vilja att känna tillhörighet, att vara en del av gänget är viktig för de flesta ungdomar. Att i det sammanhanget våga göra ett val som strider mot gruppens val kan kännas svårt och nästintill omöjligt.

Det är just det här som är så viktigt, att respektera allas val och att själv bli respekterad för sina egna val. Strävan efter att bli respekterad för sina val.

”Nej tack!” är en kortfilm gjord med syftet att skapa diskussioner kring alkohol, normer och attityder och kan med fördel visas för att få igång diskussioner kring alkohol i klassrummet.

Förslag på fortsatt arbete
Filmen ger tillfälle att, dels diskutera vikten av att respektera varandras val och att låta var och en få bestämma själva, men även att diskutera vad konsumtion av alkohol kan få för konsekvenser. Med fakta är det enklare att själv kunna ta ett beslut och därmed stå upp för sina egna åsikter och val.

  • Varför är det enkelt att ifrågasatta någon som bryter normen?
  • Känner du igen dig i filmens handling?
  • Vilka delar kan du relatera till i filmen, utifrån egna erfarenheter?
  • Vilket syfte har avsändarna (Inventum) med filmen tror du?

systembolagets sida finns information och fakta som ungdomar behöver få ta del av. Här finns 5 skäl till varför unga bör undvika alkohol. Bland annat är hjärnan inte fullt utvecklad hos unga människor  och därmed extra känslig för alkohol. Likaså är självkänslan mer sårbar under tonåren och alkohol kan därför leda till att sämre självkänsla utvecklas på sikt. Forskning visar även att risken för sociala problem är större bland dem som börjar dricka alkohol tidigt i livet.

Även sidan Tonårsparlören ger goda råd kring alkohol för unga. Varför dricker tonåringar? Varför är alkohol farligt? Hur pratar man om alkohol? Här finns  information för både skola och hem. Skolan kan med fördel tipsa om webbsidan till föräldrarna, för att de bättre ska kunna förberedas innan eventuella frågor och diskussioner kring alkohol uppkommer i hemmen.

Koppling till läroplanen
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell lägg­ ning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 7–9:

  • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.